Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BizSolutions.
Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden BizSolutions versie 2018-02-01
Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan van BizSolutions tevens handelend onder de naam CameraVeilig, gevestigd aan de Korenbloem 6 te Deurne, verder te noemen ‘BizSolutions’, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.
Artikel 2. Aanbiedingen
2.1.Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn van aanvaarding is vermeld.
2.2.Alle uitgebrachte offertes zijn geldig zolang de prijzen gelden op onze website of anders indien vermelde staat op de offerte.
2.3.Mondelinge aanbiedingen/afspraken en/of toezeggingen binden BizSolutions niet. Aanbiedingen die door haar ondergeschikten, vertegenwoordigers, tussenpersonen zijn gedaan, binden haar eerst na een schriftelijke door een daartoe bevoegd persoon van BizSolutions ondertekende bevestiging.
2.4.Toezending van aanbiedingen, prijslijsten en/of enige andere documentatie verplicht BizSolutions niet tot levering.
Artikel 3. Overeenkomst
3.1.Overeenkomsten van koop- en verkoop van zaken zijn voor BizSolutions eerst bindend indien en voorzover zij na ontvangst van de order van de wederpartij, danwel na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij, deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.2.Uit de aanvaarding moet blijken dat de wederpartij zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat hij zonodig afstand doet van een toepasselijk-verklaring van de eigen inkoopvoorwaarden.
3.3.Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft BizSolutions het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Indien de offerte is gericht aan particulieren, is het offertebedrag inclusief BTW en indien de offerte is gericht aan een bedrijf, is het offertebedrag exclusief BTW.
3.4.De aan de wederpartij getoonde gegevens betreffen het aangebodene, zoals eigenschappen, afbeeldingen, catalogi, etc. door BizSolutions bij de aanbieding verstrekt, worden bij wijze van aanduiding verstrekt en binden BizSolutions niet.
Artikel 4. Wijzigingen in de overeenkomst
Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen BizSolutions en de wederpartij zijn overeengekomen.
Artikel 5. Prijzen
5.1.Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van het op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan of koersfluctuatie zoals van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, kunnen deze verhogingen worden doorberekend aan de wederpartij. Indien de wederpartij een consument is, kunnen deze verhogingen niet eerder dan na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden doorberekend. Tevens kan de prijs worden aangepast als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Indien de prijs met meer dan 10% wordt verhoogd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst.
5.2.Naast de koopprijs worden aan de wederpartij in rekening gebracht eventuele heffingen door de overheid opgelegd alsmede verzend- en administratiekosten, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 6. Levertijd
6.1.De door BizSolutions opgegeven levertijd is bij benadering gegeven, tenzij anders is vermeld en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij is niet bindend.
6.2.Indien de bij benadering genoemde termijn wordt overschreden, door welke oorzaak dan ook, zal de wederpartij slechts recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden gegeven indien aan de zijde van BizSolutions sprake is van een haar verwijtbare tekortkoming.
6.3.Indien de wederpartij een consument betreft, zal de opgegeven levertijd nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient BizSolutions derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient hem alsnog een redelijke termijn te worden gegeven om te presteren.
6.4.Als tijdstip van levering zal gelden het moment waarop de zaken het bedrijf van BizSolutions verlaten, vanaf dat moment draagt de wederpartij het risico voor alle directe of indirecte schade die mocht ontstaan en staan de zaken voor rekening en risico van de wederpartij te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 7. Levering
7.1.Levering van de bestelde zaken geschiedt af locatie BizSolutions af magazijn, vanaf het moment van levering draagt de wederpartij het risico voor de geleverde zaken.
7.2.Indien de geleverde zaken dienen te worden geïnstalleerd bij de wederpartij, geldt even eens het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
7.3.Indien de zaken op de overeengekomen leveringsdatum om welke reden dan ook door de wederpartij niet worden afgenomen, en/of de wederpartij niet de nodige informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan is BizSolutions gerechtigd de betrokken zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.
7.4 Indien en voor zover direct door de leverancier wordt geleverd aan de wederpartij, dan dient de wederpartij de zending deugdelijk te controleren op beschadigingen aan het geleverde; indien er beschadigingen aan het geleverde kleven dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de beschadigingen duidelijk worden omschreven op de factuur.
Artikel 8. Betaling
8.1.Zaken die bij BizSolutions worden aangekocht, dienen per iDeal, vooruitbetaling, contant of per PIN voor verzending cq levering te worden betaald. Zaken die wij op locatie afleveren of installeren dienen betaald te worden a contant, PIN of via een iDeal link in uitzonderlijke gevallen op rekening binnen 8 dagen.
8.2.Betaling van zaken zoals onderhouds-, service- en of meldkamercontracten dienen te worden betaald via automatische incasso of binnen 8 dagen na factuurdatum, door overmaking op de bankrekening van BizSolutions. De op het bankafschrift genoemde valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
8.3. BizSolutions is gerechtigd bij aangaan van de overeenkomst van de zaken die dienen te worden besteld een aanbetaling te verzoeken van minimaal 25% en maximaal 75% van de koopsom.
8.4.Bij niet tijdige betaling is rente van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldag zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wederpartij is vanaf de vervaldag van rechtswege in verzuim, alsmede is ontbinding gerechtvaardigd conform het bepaalde in artikel 17.
8.5.Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de tot dan toe verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8.6.Alle incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het NOVA-tarief: over de eerste Euro 3.000,00 15% . over het meerdere tot Euro 13.000,00 10% . over het meerdere tot Euro 15.000,00 8% . over het meerdere tot 60.000,00 5% . over het meerdere boven Euro 60.000,00 3%
Artikel 9. Annuleren
9.1.Bij annulering van de order binnen 14 dagen na het plaatsen van de order via de website of via e-mail, cq telefonisch, is de wederpartij geen kosten verschuldigd, indien via schriftelijke annulering de order wordt geannuleerd. Een uitzondering hierop is indien de goederen een speciale bestelling was dan is de wederpartij 25 % van het orderbedrag verschuldigd met een minimaal bedrag van Euro 75,00 inclusief BTW.
9.2.Indien de order wordt geannuleerd na ommekomst van 14 dagen en binnen 30 dagen na het plaatsen van de order, zoals genoemd in sub 9,1, dan is de wederpartij 40% van het factuurbedrag verschuldigd aan BizSolutions met een minimaal bedrag van Euro 75,00 inclusief BTW.
9.3.Omruilen van de goederen is alleen mogelijk indien geschiedt binnen 14 dagen na levering tevens dient het product in nieuwstaat te zijn, de vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij.
9.4.Indien U de goederen wilt omruilen na 14 werkdagen en binnen 30 dagen na levering, zijn de vervoerskosten voor rekening van de wederpartij. Tevens is de wederpartij 25% van de totale faktuurbedrag verschuldigd als retourneringskosten met een minimum van Euro 75,00 inclusief BTW.
Artikel 10. Reklame
10.1.De wederpartij dient hetgeen is geleverd op zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op gebreken, kwaliteit, althans of het geleverde hetgeen is dat is overeengekomen. Zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na levering schriftelijk aangetekend met ontvangstbericht aan BizSolutions mede te delen; niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 weken na ontdekking schriftelijk mede te delen aan BizSolutions, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering. BizSolutions dient in staat gesteld te worden een schriftelijke reklame van een wederpartij te kunnen controleren. Indien er een gebrek kleeft aan het geleverde, dient BizSolutions in de gelegenheid te worden gesteld door de wederpartij om het gebrek te verhelpen of te laten verhelpen door derden. Retourzending van het geleverde is slechts mogelijk na schriftelijke akkoordbevinding van BizSolutions.
10.2.De wederpartij blijft ingeval van een gebrek aan het geleverde verplicht tot afname en tot betaling.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1.De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van het door BizSolutions geleverde, of de nog te leveren zaken. BizSolutions blijft eigenaar van het geleverde of de nog te leveren zaken zolang de wederpartij de overeengekomen prijs van de geleverde zaken niet of nog niet geheel heeft betaald.
11.2.De wederpartij is, zolang de vordering van BizSolutions niet volledig is voldaan, niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en normale bestemming van zaken.
11.3.Het eigendomsvoorbehoud van BizSolutions blijft bestaan indien zij uit andere hoofde nog enige vordering op de wederpartij heeft. BizSolutions heeft recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aan vraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, beslag op de zaken wordt gelegd of een schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt uitgesproken.
Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1.BizSolutions behoudt zich het intellectuele eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, voor van alle aan de wederpartij verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven eigendom van BizSolutions en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet anders worden gebruikt dan ten behoeve van het aan de wederpartij verkochte en geleverde.
12.2. Bij overtreding van het in lid 1 genoemde zal de wederpartij aan BizSolutions een niet voor vermindering vatbare boete verschuldigd zijn ter grootte van 10% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 680,00, onverminderd de verplichting van de wederpartij de dientengevolge bij BizSolutions ontstane schade en kosten te vergoeden.
Artikel 13. Garantie
13.1.BizSolutions staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken alsmede van door haar bij installatie verwerkte materialen, dit met uitzondering van de door de wederpartij zelf ter beschikking gestelde materialen.
13.2.Gedurende een periode van 12 maanden na levering zal BizSolutions alle onderdelen, waarvan aangetoond is dat deze ondeugdelijk zijn, herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van de herstelwerkzaamheden worden door BizSolutions gemaakt.
13.3.De in lid 2 genoemde garantie-verplichting van BizSolutions vervalt indien er sprake is van normale slijtage; de wederpartij de door BizSolutions verstrekte bedienings- en onderhoudsvoorschriften niet naleeft; de wederpartij zelf of door derden reparaties aan het geleverde laat uitvoeren.
13.4.De garantie die BizSolutions biedt, geldt gedurende een periode van 12 maanden vanaf datum levering. Het is mogelijk een verlengde garantie te verkrijgen tegen aanvullende betaling, dit wordt vastgelegd in een aparte overeenkomst.
13.5.Alle kosten, die uitgaan boven de directe kosten van reparatie of het ter beschikking stellen van de vervangende onderdelen, komen voor rekening van de wederpartij en zullen hem, voor zover door BizSolutions gemaakt, afzonderlijk in rekening worden gebracht, daaronder worden eveneens begrepen de verzendkosten van roerende zaken van de wederpartij van en aan BizSolutions.
13.6. BizSolutions is gerechtigd haar garantieverplichtingen op te schorten, zolang de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet heeft voldaan.
13.7.Indien de door BizSolutions verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die de producent van de zaak verstrekt.
Artikel 14. Teruggave van ter beschikking gestelde zaken
14.1.Indien en voor zover BizSolutions tijdelijk leenapparatuur ter beschikking heeft gesteld aan de wederpartij, is de wederpartij gehouden de leenapparatuur binnen 7 dagen na levering van de bestelde zaken of herstel van de geleverde zaken, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken, te retourneren. De wederpartij dient als een goed huisvader voor de leenapparatuur zorg te dragen alsmede deze te verzekeren. Indien de wederpartij de teruggaafverplichting niet nakomt, ook niet na aanmaning daartoe, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder de kosten van vervanging van de leenapparatuur, voor zijn rekening.
14.2.Indien de leenapparatuur in de periode dat deze ter beschikking was gesteld van de wederpartij defect raakt, dient de wederpartij het herstel c.q. vervanging van de defecte apparatuur te vergoeden aan BizSolutions.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1.De aansprakelijkheid van BizSolutions reikt nimmer verder dan hetgeen waartoe zij op basis van de wettelijke bepalingen en het gestelde in deze algemene voorwaarden is verplicht.
15.2. BizSolutions zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden.
15.3.Indien BizSolutions aansprakelijk zou zijn voor (directe) schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van BizSolutions te verstrekken uitkering, althans maximaal tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.
15.4.De wederpartij heeft de plicht zijn schade te beperken.
Artikel 16. Overmacht
16.1.Een tekortkoming kan partijen niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
16.2.Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van BizSolutions en/of de wederpartij onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van BizSolutions kan worden verlangd. Tevens wordt onder overmacht begrepen werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkoming gepleegd door toeleveranciers.
16.3.Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft BizSolutions het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheden die overmacht opleveren zich niet meer voordoen.
16.4.Indien de overmacht van blijvende aard is, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.5.Indien BizSolutions ten tijde van het intreden van de overmacht een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomene respectievelijk na te komen deel zelfstandige waarde toekomt, is BizSolutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen deel van de overeenkomst separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 17. Geheimhouding
17.1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, dit geldt met name met betrekking tot offertes ten behoeve van beveiligingsapparatuur en beveiligingsinstallaties.
17.2.Indien één van de partijen vertrouwelijke informatie met betrekking tot de overeenkomst openbaart aan derden, is zij verplicht de gehele schade van de andere partij te vergoeden.
17.3.Indien BizSolutions of de wederpartij gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan derden openbaar te maken, dan is BizSolutions of de wederpartij niet gehouden tot schadevergoeding en is de andere partij niet gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
Artikel 18. Opschorting/ontbinding
18.1.Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij vanaf de vervaldag van rechtswege in verzuim en is BizSolutions bevoegd de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door BizSolutions geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en andere kosten.
18.2.Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enig andere met BizSolutions gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in privé, of een verzoek van de wederpartij aan de rechtbank tot het van toepassing verklaren van een schuldsaneringsregeling, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BizSolutions het recht zonder enige ingebrekestelling of zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de aan BizSolutions verder toekomende rechten.
18.3.Door opschorting of ontbinding van de overeenkomst worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door BizSolutions geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en de overige kosten.
Artikel 19. Vrijwaring
19.1.De wederpartij vrijwaart BizSolutions voor aanspraken van derden met betrekking tot de rechten uit de Intellectuele eigendom van gegevens, tekeningen, ontwerpen, materialen e.d. door de wederpartij verstrekt aan BizSolutions, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
19.2.Indien door de wederpartij informatiedragers, electronische bestanden of software worden verstrekt aan BizSolutions, nodig voor uitvoering van de overeenkomst, garandeert de wederpartij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 20. Toepasselijk recht
20.1.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 21. Geschillen
21.1.Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst en uit nadere overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van BizSolutions.